banner
EZANI

All-llahu ekber
Esh-hedu en la ilahe il-lall-llah
Esh-hedu enne Muhammeden resulull-llah
Hajje ales-salah
Hajje alel felah
All-llahu ekber
La ilahe il-lall-llah.
Vërejtje:
Në namazin e sabahut pas fjalëve “Hajje alel felah” themi
dy here “Essalatu hajrun minen-nevm”.
Ezan do të thotë thirrje për namaz apo proklamim për
fillimin e namazit.
Argument është Hadithi i Muhammedit a.s.:
"Kur të fillojë koha e namazit le të thërras dikush prej juve
ezanin dhe më i madhi (i miri) prej juve të bëhet imam".
Në një hadith tjetër Muhammedi a.s. ka thenë:
"Muezini në ditën e kijametit do të jetë më i gjati dhe më i
larti".
Në suren Xhumua All-llahu xh.sh. thotë:
"O ju që keni besuar kur të thërret ezani për në
namazin e xhumasë shpejtoni për ta falur namazin e
xhumasë dhe ndërpritne shitblerjen”.
(Suretul Xhuma, 9)

Dr. Musli VĖRBANI